Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachtbevestigingen en werkzaamheden verricht door en overeenkomsten gesloten met Barbara van der Giessen training en coaching.

1.2 Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op afspraken die schriftelijk (per e-mail) bevestigd zijn.

1.3 Barbara van der Giessen training en coaching behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden in de toekomst aan te passen of te wijzigen. Van toepassing is steeds de laatste versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige opdracht.

Artikel 2. Definities en begrippen

2.1 Cliënt: de persoon of personen ten behoeve van wie Barbara van der Giessen training en coaching haar diensten verleent. De opdrachtgever en de cliënt kunnen dezelfde zijn maar dit behoeft niet zo te zijn.

2.2 Opdrachtgever: de persoon of instantie, dan wel haar eventuele rechtsopvolger(s), die een opdracht aan Barbara van der Giessen training en coaching heeft verstrekt voor het leveren van haar diensten. De opdrachtgever is, tenzij uitdrukkelijk andere schriftelijke afspraken met Barbara van der Giessen training en coaching zijn gemaakt, degene die gehouden is tot betaling van de overeengekomen prijs voor de dienstverlening van Barbara van der Giessen training en coaching.

2.3 Barbara van der Giessen training en coaching levert diensten op het gebied van trainingen, coaching, workshops, presentaties of andere activiteiten die een bijdrage leveren aan persoonlijke en/of professionele groei. Barbara van der Giessen training en coaching is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 70940789.

2.4 Derden: in voorkomende gevallen kan Barbara van der Giessen training en coaching haar diensten (mede) met behulp van door haar ingeschakelde derden leveren. Barbara van der Giessen training en coaching kan te allen tijde de samenstelling van een team wijzigen, indien zij meent dat dit voor een goede uitvoering of continuïteit van haar dienstverlening noodzakelijk is.

2.5 Opdrachtsom: het totaal overeengekomen bedrag van de opdracht, benoemd in de getekende opdrachtbevestiging of in de, door de opdrachtgever voor akkoord verklaarde, offerte of programmavoorstel.

Artikel 3. Overeenkomsten

3.1 Alle offertes en prijsopgaven van Barbara van der Giessen training en coaching zijn vrijblijvend.

3.2 De geldigheidsduur van een offerte is 14 dagen gerekend vanaf de op de offerte vermelde datum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is.

3.3 Barbara van der Giessen training en coaching is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan schriftelijk via een inschrijfformulier of per e-mail heeft plaats gevonden. Inschrijving verplicht tot betaling.

3.4 Barbara van der Giessen training en coaching kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de client c.q. opdrachtgever had behoren te begrijpen dat de offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

3.5 De prijzen in de genoemde offerte zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

4.1 Barbara van der Giessen training en coaching zal de overeenkomst naar beste vermogen, inzicht en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

4.2 Barbara van der Giessen training en coaching behoudt zich het recht voor om de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten.

4.3 De client c.q. opdrachtgever draagt er zorg voor dat gevraagde gegevens op het inschrijfformulier, voor de juiste uitvoering van de overeenkomst, tijdig doch uiterlijk 1 week voorafgaande aan de uitvoering van de overeenkomst, in het bezit zijn Barbara van der Giessen training en coaching. Indien genoemde gegevens niet tijdig verstrekt zijn heeft Barbara van der Giessen training en coaching het recht de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de client c.q. opdrachtgever in rekening te brengen.

4.4 Barbara van der Giessen training en coaching is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het niet of onvolledig verstrekken van gegevens door client c.q. opdrachtgever. Tenzij de onjuistheid of onvolledigheid voor Barbara van der Giessen training en coaching kenbaar behoorde te zijn.

Artikel 5. Vooraf annuleren of niet verschijnen bij coaching sessies

5.1 Annuleren van de afspraak kan kosteloos tot 48 uur voor de dag van de afspraak.

5.2 Bij annuleren binnen 48 uur voor de afspraak en niet op de dag van de afspraak wordt 50% van de kosten van de sessie in rekening gebracht.

5.3 Bij annuleren op de dag van de afspraak of bij niet verschijnen wordt 100% van de kosten van de sessie in rekening gebracht.

 

Artikel 6. Wijzigingen of annuleringen in de inschrijving voor workshops en trainingen

6.1 Bij wijzigingen door de client c.q. opdrachtgever in de oorspronkelijke aanmelding c.q. inschrijving voor een workshop of training worden door Barbara van der Giessen training en coachingadministratiekosten in rekening gebracht.

6.2 Wijzigingen in de aanmelding dienen tijdig én schriftelijk aan Barbara van der Giessen training en coaching ter kennisgeving te zijn aangeboden.

6.3 Annulering van inschrijvingen dient altijd schriftelijk te geschieden.

De client c.q. opdrachtgever is in ieder geval de volgende kosten verschuldigd:

 • workshop of training tot 1 week voor de uitvoeringsdatum: 25% van de kosten
 • workshop of training binnen 1 week voor de uitvoeringsdatum: 50% van de kosten
 • bij niet verschijnen zonder annulering: 100% van de kosten

6.4 Barbara van der Giessen training en coaching kan in overleg een coulanceregeling toepassen mits er op actieve wijze door de client c.q. afnemer wordt gecommuniceerd.

6.5 Barbara van der Giessen training en coaching is niet verplicht een coulanceregeling toe te passen.

 

Artikel 7. Betaling

7.1 Barbara van der Giessen training en coaching biedt de mogelijkheid om op de volgende manieren te betalen:

 • via factuur vooraf
 • betaling in termijnen, via factuur vooraf. Barbara van der Giessen training en coaching brengt administratiekosten in rekening in geval van betaling in termijnen.

7.2 De vorderingen van Barbara van der Giessen training en coaching op de client c.q. opdrachtgever zijn onmiddelijk opeisbaar in het volgende geval:

 • indien na het sluiten van de overeenkomst Barbara van der Giessen training en coaching gegronde redenen heeft om aan te nemen dat de client c.q. opdrachtgever niet aan zijn (betalings)verplichtingen zal voldoen.
 • in geval van faillissement of surseance van betaling van de client c.q. afnemer.

7.3 Barbara van der Giessen training en coaching is gerechtigd om, buiten de hoofdsom en rente, van de client c.q. afnemer alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet-betaling veroorzaakt te vorderen.

7.4 Indien de client c.q. afnemer tegen enige factuur niet binnen 14 dagen na dagtekening van factuur schriftelijk bezwaar maakt bij Barbara van der Giessen training en coaching, wordt client c.q. afnemer geacht met desbetreffende factuur akkoord te gaan.

 

Artikel 8. Incassokosten

8.1 Indien Barbara van der Giessen training en coaching over moet gaan tot een incasso-opdracht zullen alle hiermee gepaard gaande kosten bij de client c.q. opdrachtgever in rekening worden gebracht.

 

Artikel 9. Persoonsgegevens

9.1 Barbara van der Giessen training en coaching behandelt persoonsgegevens die zij ontvangt in het kader van de overeenkomst met de cliént c.q. opdrachtgever strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met geldende privacy wet- en regelgeving.

9.2 Barbara van der Giessen training en coaching neemt in een klantenbestand de naam en adresgegevens op van de client c.q. de opdrachtgever en de door haar aangewezen deelnemers aan een workshop en training. Deze worden gebruikt om de betrokkenen op de hoogte te houden van andere dienstverleningen door Barbara van der Giessen training en coaching.

9.3 De client c.q. opdrachtgever stemmen in met het gebruik van de betreffende gegevens voor het hiervoor omschreven doel.

9.4 Indien een client c.q. opdrachtgever geen prijs stelt op de informatie over (nieuwe) activiteiten en diensten dan kan hij/zij zich afmelden van de verzendlijst.

 

Artikel 10. Geheimhouding

10.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is verteld of als dit voortvoeit uit de aard van de informatie.

10.2 Indien blijkt dat informatie verstrekt wordt over gepleegde strafbare feiten of vergrijpen, dan zal client c.q. afnemer op deze feiten gewezen worden. Conform het geldende recht zal indien nodig melding van deze feiten gedaan worden aan betreffende instanties.

 

Artikel 11. Intellectueel eigendom

11.1 Barbara van der Giessen training en coaching behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de auteurswet.

11.2 Barbara van der Giessen training en coaching behoudt zich tevens het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie te kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 12. Klachtenregeling

12.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de client c.q. opdrachtgever binnen 2 weken na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Barbara van der Giessen training en coaching.

12.2 Indien een klacht gegrond is, zal Barbara van der Giessen training en coaching de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels door de client c.q. opdrachgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de client c.q. opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

12.3 Indien het alsnog verrichten van de overeenkomst niet meer mogelijk of zinvol is zal Barbara van der Giessen training en coaching slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van de genoemde aansprakelijkheid in deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 13. Aansprakelijkheid

13.1 Barbara van der Giessen training en coaching is niet aansprakelijk voor de kosten (of voor andere gevolgen), die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:

 • overmacht zoals verder in deze voorwaarden omschreven,
 • daden of nalatigheid van de client c.q. opdrachtgever, diens medewerkers, dan wel andere personen, die door of vanwege client c.q. opdrachtgever te werk zijn gesteld,
 • onoordeelkundige behandeling c.q. gebruik van de door Barbara van der Giessen training en coaching uitgevoerde werkzaamheden,
 • het verstrekken van onvolledige of onjuiste gegevens.

13.2 Barbara van der Giessen training en coaching is aansprakelijk voor schade aan het materiaal en materieel , alsmede aan het werk en/of eigendommen van de client c.q. opdrachtgever en/of derden, voor zover ontstaan door opzet of grove schuld van haar of van hen, die door Barbara van der Giessen training en coaching tewerk zijn gesteld voor de aan haar opgedragen werkzaamheden.

13.3 De maximale aansprakelijkheid is gelijk aan het factuurbedrag.

13.4 Cliënt c.q. opdrachtgever vrijwaart Barbara van der Giessen training en coaching voor aanspraken van derden.

 

Artikel 14. Overmacht

14.1 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurispredentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien waarop wij geen invloed kunnen uitoefenen, doch waardoor wij niet in staat zijn onze verplichtingen na te komen.

14.2 Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Barbara van der Giessen training en coaching opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van verplichtingen door Barbara van der Giessen training en coaching niet meer mogelijk is of langer duurt dan 3 maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

 

Artikel 15. Toepasselijk recht

15.1 Op elke overeenkomst tussen Barbara van der Giessen training en coaching en de client c.q. opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing, ook indien de client c.q. opdrachtgever buiten Nederland is gevestigd.